Thema 2

English follows Dutch

Deeltjes en krachten

Alle atomen en moleculen in de materie om ons heen zijn opgebouwd uit maar een handvol elementaire bouwstenen. Deze bouwstenen worden beheerst door drie fundamentele krachten: de sterke en zwakke wisselwerking en het elektromagnetisme. Daarnaast bestaat de zwaartekracht.

Nikhef onderzoekt de kleinste deeltjes en hun wisselwerkingen. Het onderzoek gebeurt met experimenten bij deeltjesversnellers en met detectoren voor kosmische deeltjes, donkere materie en zwaartekrachtsgolven. Het laat in steeds groter detail zien hoe het spel van deeltjes en krachten verloopt. Theoretici proberen uit deze experimenten de spelregels van materie, kracht, ruimte en tijd af te leiden.

De bestaande kennis van de elementaire deeltjes en krachten is vastgelegd in het zogenoemde Standaardmodel. Het model wordt gebruikt om de uitkomsten van experimenten te voorspellen. De metingen geven daarna aan of en hoe het model verder moet worden verfijnd, waarna het weer kan worden getest met experimenten.

Particles and forces

All atoms and molecules in the matter around us are composed of only a few elementary building blocks. These building blocks are governed by three fundamental forces: the strong and weak interaction and electromagnetism. An additional force of nature is gravity.

Nikhef investigates the smallest particles and their interactions. The research is done with experiments at particle accelerators and with instruments for detecting cosmic particles, dark matter and gravitational waves. It shows in ever-increasing detail how the interplay of particles and forces works. Based on these experiments, theorists try to deduce the rules of play of matter, force, space and time.

The existing knowledge of elementary particles and forces is captured in the so-called Standard Model. The model is used to predict the outcomes of experiments. The measurements then indicate how to refine or change the model, after which it can be tested again with experiments.