Welkom bij de Expostrip op Nikhef!

English follows Dutch

De Expostrip is een in-house tentoonstelling over het onderzoek van Nikhef en is een onderdeel van het nieuwe atrium dat in het gerenoveerde Nikhef-gebouw in Amsterdam geplaatst is. De Expostrip toont de kennis en kunde van Nikhef en zijn medewerkers onder meer aan de hand van apparatuur en onderdelen van grote experimenten waaraan Nikhef deelneemt, bijvoorbeeld op CERN. De expositie richt zich op bezoekers, collega’s en relaties van het instituut en omvat zowel Nederlandse als Engelse tekstuele uitleg.

Ontwikkeld en gebouwd door Nikhef, Rozemond Tentoonstellingen en Letter Z Design.

__________________

The Expostrip is an in-house exhibition about Nikhef’s research and is part of the new atrium in the renovated Nikhef building in Amsterdam. The Expostrip showcases the knowledge and skills of Nikhef and its employees, including equipment and components from large experiments Nikhef participates in, for example at CERN. The exhibition is aimed at visitors, colleagues and relations of the institute and includes both Dutch and English explanations.

Developed and built by Nikhef, Rozemond Tentoonstellingen and Letter Z Design.

Welke onderwerpen behandelt de Expostrip?

Er zijn vijf thema’s:

Thema 1 – Inleiding over Nikhef als samenwerkingsverband tussen NWO-I en zes universiteiten. Informatie over Theorie en Experiment, alsmede Techniek. Maatschappelijke impact. Hoogtepunten deeltjes- en astrodeeltjesfysica. En de geschiedenis van Nikhef.

Thema 2Deeltjes en Krachten – Hier vind je algemene informatie over deeltjes- en astrodeeltjesfysica en de open vragen in deze hoeken van de natuurkunde. Zie deeltjes met je eigen ogen in de Nevelkamer. Het Standaardmodel. Theorieën. Experimenten.

Thema 3Versnellen en botsen. Over deeltjesfysica op CERN. De Large Hadron Collider (LHC), de experimenten ATLAS, ALICE en LHCb. Hier vind je een segment van de Inner Tracker System (ITS) van ALICE en een deel van de Vertex Locator (VELO) van LHCb. Een maquette van ATLAS toont de schaal van de detector en je ziet hier een segment van de Semiconductor Tracker (SCT) van dit experiment. Ook vind je hier een doorsnede van de LHC.

Thema 4Signalen uit de kosmos. Over astrodeeltjesfysica in Europa en Zuid-Amerika. Op dit eiland vind je een schaalmodel van de toekomstige Einstein Telescope, een detectorbol (DOM) van KM3NeT en een radioantenne voor het Pierre Auger observatorium. Ook zie je hier een XAMS-testopstelling voor het XENON-experiment. Tenslotte als eye-catcher een testopstelling van een trillingsvrije spiegelophanging voor zwaartekrachtsgolfdetector Virgo.

Thema 5Ontwikkelen en bouwen – Dit eiland gaat over alle Nikhef-groepen die meehelpen aan het ontwikkelen en bouwen van de experimenten waar Nikhef aan werkt: Afdeling Detector R&D, Physics Data Processing, Mechanische Technologie, Electronica Technologie en Computer Technologie. Op dit eiland zie je ook een onderdeel van de Inner Tracker (ITk) van ATLAS.

__________________________________________________________________

What topics does the Expostrip cover?

There are five themes:

Theme 1 – Introduction about Nikhef as a partnership between NWO-I and six universities. Information on Theory and Experiment, as well as Engineering. Societal Impact. Highlights of particle and astroparticle physics. And the history of Nikhef.

Theme 2Particles and Forces – Here you will find general information about particle and astroparticle physics and the open questions in these corners of physics. See particles with your own eyes in the Cloud Chamber. The Standard Model. Theories. Experiments.

Theme 3Accelerating and colliding. About particle physics at CERN. The Large Hadron Collider (LHC), the experiments ATLAS, ALICE and LHCb. Here you will see a segment of ALICE’s Inner Tracker System (ITS) and part of LHCb’s Vertex Locator (VELO). A model of ATLAS shows the enormous scale of the detector and you can see a segment of the Semiconductor Tracker (SCT) of this experiment here. You can also find a cross-section of the LHC here.

Theme 4Signals from the cosmos. About astroparticle physics in Europe and South America. On this island you will find a scale model of the future Einstein Telescope, a detector sphere (DOM) from KM3NeT and a radio antenna for the Pierre Auger observatory. You will also see a XAMS test set-up for the XENON experiment. Finally, as an eye-catcher, a test setup of a vibration-free mirror suspension for gravitational wave detector Virgo.

Theme 5Designing and building – This island is about all Nikhef groups that help develop and build the experiments Nikhef is working on: Detector R&D Department, Physics Data Processing, Mechanical Technology, Electronics Technology and Computer Technology. On this island, you can also see part of ATLAS’ Inner Tracker (ITk).

Photos by Marco Kraan / Nikhef